Huishoudelijk Reglement

 

Lidmaatschap

Voorwaarden om lid te kunnen worden zijn:

 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs A
 • In het bezit zijn van een Honda (Super) Magna
 • Bereid zijn om zich aan de regels van de Magna Motor Club te houden

Partners van MMC leden, die ook in het bezit zijn van een Honda Magna, kunnen zonder kosten een gezinslidmaatschap aangaan, vooropgesteld dat ook zij zich houden aan de bovenstaande drie voorwaarden. Gezinsleden krijgen samen één welkomstpakket.  Zij kunnen beiden aan alle Magna Events deelnemen en hebben beiden normaal stemrecht op ledenvergaderingen.

 

Vrienden van de Club

Hieronder verstaat men mensen die de club een warm hart toe dragen, deze mensen betalen €40,- per jaar en ontvangen informatie over de activiteiten. Een vriend van de club heeft geen stemrecht.

Contributie

De contributie voor leden en vrienden bedraagt per jaar €40,- met eenmalig een inschrijfgeld van  €5,-.

Leden die later in het jaar lid worden:

 • Het jaar wordt  verdeeld in 4 kwartalen van €10,- per kwartaal.
 • Het eenmalig inschrijfgeld blijft en bedraagt   €5,-


Betalingen en slechte betalers:


Uiterste betaaldatum:

 • Tweede weekend van februari. Betalingscontrole penningmeester derde weekend februari. 
 • Heeft het lid na de herinnering nog niet betaald, dan wordt deze geroyeerd als lid.
 • Wil deze achteraf toch nog lid worden/blijven, wordt hem wederom inschrijfgeld (à €5,-) in rekening gebracht.


Contributie aanpassing 

Eventuele verandering van de contributie wordt tijdens een bestuursvergadering besloten, waarbij tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.

Royement

Door het bestuur kunnen leden geroyeerd worden:

 • die langer dan 1 jaar niet in het bezit zijn van een Honda (Super) Magna, of
 • die alcohol nuttigen tijdens het rijden in groepsverband met de MMC, of
 • die door hun gedrag anderen tot last zijn, of
 • die ontoelaatbare activiteiten begaan tegen de MMC en/of haar leden, of waarbij alle leden van het bestuur dit unaniem nodig achten, om het even wat voor reden.
 • Als een lid in gebreke blijft, na aanmaning, om zijn contributie te betalen.

 

Rechten en plichten

 • Ieder lid heeft het recht op inzage in de clubkas. Tijdens de ledenvergadering zal een kasoverzicht gepresenteerd worden door de penningmeester. Vervolgens worden 2 leden gevraagd om kascontrole uit te voeren.
 • Ieder lid heeft stemrecht inzake belangrijke beslissingen die alle leden aangaan.
 • Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de door de Magna Motor Club vastgestelde  gedragsregels tijdens activiteiten (Tien Spelregels)
 • Tijdens activiteiten mogen introducés eenmalig aanwezig zijn en deelnemen. 
 • Gezinsleden mogen altijd mee, eventueel ander motormerk is daarbij toegestaan

 


Clubreglement Toertochten

 

Tien spelregels van de Magna Motor Club (bij toerritten en andere evenementen)

 1. Rijdt in groepsverband overal waar dat mogelijk is in baksteen formatie.
  De voorrijder begint met de positie links voor op snelwegen. Op wegen zonder middenberm rijdt de voorrijder rechts voor.
 2. Houdt de 2-seconden regel in acht: de afstand tot de motor voor je rijd je in minimaal twee seconden. Laat tegelijkertijd geen te grote gaten vallen tussen de motoren in, houdt de groep bij elkaar.
 3. Lees niet mee als je beschikt over de routebeschrijving. Als je voorganger net op dat moment remt, ben het haasje. En je achterliggers waarschijnlijk ook. 
 4. Ervaren rijders hebben de beleefdheid om zich wat meer achterin op te stellen. Vanwege het harmonica effect kunnen daar hogere snelheden voorkomen.
 5. Rijdt over de groeven in het asfalt bij de nadering van verkeerslichten, waarin de detectors zijn ingebed. Hiermee bereiken we dat de lichten zo lang mogelijk op groen staan en de groep bij elkaar blijft.
 6. Als je merkt dat een groepje motorrijders achterop blijft, houdt dan in om de anderen niet te laten verdwalen. Als je zelf bij de achterblijvers hoort, ga dan NIET racen om de voorste groep weer in te halen.
 7. Ga niet nodeloos passeren in de groep, maar behoud je positie.
 8. Iedereen betaalt zelf zijn/haar rekeningen bij horecagelegenheden, tankstations en andere instellingen en laat niet anderen daarvoor opdraaien.
 9. Het nuttigen van alcohol is VERBODEN als er nog in groepsverband gereden moet worden, op straffe van royement van het lidmaatschap.
 10. De Magna Club kan door geen enkele rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van gebeurtenissen, al of niet voortkomend uit activiteiten van haar leden. Iedereen, dus zowel organisatoren als deelnemers, handelt op eigen risico.
  Het meedoen aan een evenement van de Magna Motor Club betekent voor iedereen dat hij/zij instemt met de bovengenoemde punten.

ORGANISEREN VAN EEN TOERTOCHT

Bij het organiseren van een MMC toertocht moeten minimaal 2 en het liefst 3 personen bij het organiseren en bij de uitvoering betrokken zijn.


Onze motorclub zal tijdens toertochten rijden volgens het FOLLOW UP systeem.

Het FOLLOW-UP systeem houdt het volgende in:

 

 • Je hebt permanent een herkenbare voorrijder/ster en ook een herkenbare achterrijder/ster nodig. 
  (De herkenbaarheid gebeurt door het dragen van een oranje / geel of blauw hesje over de motorjas)

 • De voorrijder/ster geeft voortdurend aan de hem/haar eerstvolgende rijder een teken om op een veilige plek te stoppen bij een splitsing/kruising/rotonde.
 • Deze persoon wijst de andere rijders de juiste richting op, achter de voorrijder/ster aan.
 • Zodra de achterrijder/ster in zicht komt is het moment daar dat de hele groep voorbij is gekomen en jij sluit je weer aan vóór de achterrijder/ster.
 • Zo komt elke rijder/ster 1 of meerdere keren aan de beurt om de route aan te wijzen.

Het is zelfs leuk werk, het is net of je poseert voor de hele stoet, die voorbij jou en jouw motor komt.

Vanaf een veilige plek! moet je gedisciplineerd aanwijzingen geven en moet je de nodige aandacht houden bij het aansluiten in de groep.

Zo raakt de groep elkaar nooit kwijt, als je maar de instructies opvolgt van de voorrijder/ster.

 

LET OP: Het is belangrijk dat je blijft wachten totdat je de achterrijder/ster ziet. Ook als het wat langer duurt ga je NIET! uit je zelf achter de groep aan rijden. Hierdoor blijft de keten gesloten en valt de groep niet uit elkaar

 

Verder nog een paar mededelingen:

 1. Voor de deelnemers die zich hebben opgegeven om een rit mee te rijden is het van belang dat je je aanmeldt bij de organisator.
 2. Voor diegene die na de pauze of tijdens de rit willen of moeten afhaken om de een of andere reden, meld dit aan het begin van de rit of in de pauze.
 3. Voor deze mensen gelden andere regels, zij moeten achter in de groep gaan rijden achter de laatste herkenbare achterrijder, om verwarring te voorkomen. Deze mensen kunnen dan afhaken wanneer ze willen.

  Ook het afmelden als de rit voltooid is en als je naar huis wilt gaan, dat geeft in ieder geval een voldaan gevoel voor de organisator.